WHOLE WHEAT CINNAMON CRUNCH BANANA BREAD

WHOLE WHEAT CINNAMON CRUNCH BANANA BREAD
WHOLE WHEAT CINNAMON CRUNCH BANANA BREAD by ,
Thïs Whölé Whéât Cïnnâmön Crùnch Bânânâ Bréâd ïs â fùn bréâkfâst ïdéâ.

Prep Time: 15 minutes
Cook time: 60 minutes
Total time: 75 minutes
Servings: 12 Servings

INGREDIENTS:


WET INGREDIENTS
2 lârgé éggs
1 cùp mâshéd bânânâs
3/4 cùp sùgâr cân rédùcé tö 1/3 – 1/2 cùp för â léss swéét vérsïön
1/3 cùp öïl
1/2 cùp Gréék yögùrt
DRY INGREDIENTS
1 3/4 cùps whölé whéât flöùr
1/4 cùp cörnstârch ör möré whölé whéât flöùr
2 téâspööns gröùnd cïnnâmön
1.5 téâspööns bâkïng pöwdér
1/4 téâspöön sâlt
FOR THE CRUMB TOPPING
1/2 cùp flöùr plâïn ör whölé whéât
1/2 cùp bröwn sùgâr
1 téâspöön cïnnâmön
1/4 cùp bùttér

KEEP GOING TO THE NEXT PAGE FOR INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS:


1. Prép: Héât thé övén tö 360°F. Gréâsé ând lïné â 9×5 ïnch löâf pân.

2. Mâké bâttér: Whïsk tögéthér âll wét ïngrédïénts ïn â lârgé böwl. Sprïnklé flöùr, cörnstârch (OR éxtrâ flöùr), cïnnâmön, bâkïng pöwdér ând sâlt ön töp. Géntly föld ïn, dö nöt övérmïx!

3. Mâké töppïng: För thé crùmb töppïng, plâcé thé flöùr, bröwn sùgâr ând cïnnâmön ïn â médïùm böwl. Rùb ïn thé bùttér wïth yöùr fïngértïps ùntïl crùmbs förm.

4. Assémblé bréâd: Plâcé thé bâttér ïn thé prépâréd löâf tïn ând événly sprïnklé wïth thé crùmb töppïng.

5. Bâké thé bânânâ bréâd: Bâké för 55-60 mïnùtés, ör ùntïl â tööthpïck ïnsértéd cömés öùt cléân. Cööl ïn thé pân för 10 mïnùtés, thén rémövé tö â cöölïng râck tö cööl cömplétély (rmémébér tö péél öff thé pârchmént pâpér, töö!)

Read More this full recipes at WHOLE WHEAT CINNAMON CRUNCH BANANA BREAD

159 Comment

Rated 5/297 based on 297 Customer Reviews