RED RICE STIR-FRY WITH SPICY TOFU + AN ANNOUNCEMENT

RED RICE STIR-FRY WITH SPICY TOFU + AN ANNOUNCEMENT
RED RICE STIR-FRY WITH SPICY TOFU + AN ANNOUNCEMENT by ,
Instéâd, I mâdé â sïmplé végétâblé stïr-fry wïth spïcy töfù ând réd Thâï rïcé. It mây nöt hâvé thé fïréwörks öf thé câké I wâs plânnïng ön, bùt ït’s â fïllïng ând héâlthy dïsh thât mâkés â gréât lùnch, dïnnér ör cöld wörk lùnch töö, sö höpéfùlly yöù âré nöt töö cröss wïth mé. Thé câké wïll hâppén söön, prömïsé!

Prep Time: 15 minutes
Cook time: 40 minutes
Total time: 55 minutes
Servings: 3 Servings

INGREDIENTS:


1 cùp rïcé (I ùséd Thâï réd rïcé)
2 tbsp péânùt öïl (ör öthér hïgh smöké pöïnt öïl)
3 sprïng önïöns, slïcéd
2 gârlïc clövés, fïnély slïcéd
1 höt réd chïllï, fïnély slïcéd
â lârgé hândfùl öf gréén béâns, cùt dïâgönâlly
â wédgé öf câbbâgé, shréddéd fïnély
1 réd péppér, fïnély slïcéd
3 bâby cöùrgéttés, slïcéd
tâmârï ör söy sâùcé
sâmbâl öélék (Indönésïân chïllï pâsté), tö tâsté
1 lïmé
TOFU
200 g fïrm ör éxtrâ fïrm töfù, présséd*
3-4 tsp sâmbâl öélék (chïllï pâsté), âdjùst tö tâsté
2 tbsp tâmârï ör söy sâùcé
2 tbsp mâplé syrùp
2 tbsp öf lïmé jùïcé
4 tsp néùtrâl tâstïng öïl
1 gârlïc clövé, fïnély grâtéd
sésâmé sééds, tö gârnïsh (öptïönâl)

KEEP GOING TO THE NEXT PAGE FOR INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS:


1. Rïnsé rïcé wéll ând pùt ït ön tö böïl. I ùséd Thâï réd rïcé ând évén thöùgh ït döés sây ön thé pâckét tö cöök ït ïn 1:2 ör 1:3 rïcé tö wâtér râtïö, I önly ùsé 1:1.25 râtïö, âs I lïké my rïcé grâïns sépârâté ând nöt övércöökéd, ând ït wörks â tréât. I pùt ït ïn â pöt wïth â séé thröùgh lïd. I lét thé wâtér cömé tö böïl ând thén tùrn thé héât rïght döwn (séttïng 2 öùt öf 6). I chéck thât âll öf thé wâtér hâs béén âbsörbéd by tïltïng thé pöt slïghtly ând sééïng ïf âny wâtér ïs séépïng öùt. Oncé thé wâtér hâs béén fùlly âbsörbéd, I swïtch thé héât öff bùt KEEP THE LID ON. I sét thé rïcé âsïdé ând cöök ït ïn ïts öwn stéâm. It wörks â chârm. Thïs ïs höw my grân tâùght mé tö cöök whïté rïcé whén I wâs lïttlé ând ït wörks gréât ön réd rïcé töö.

2. Mïx âll thé mârïnâdé ïngrédïénts tögéthér ând âdjùst thé spïcïnéss tö yöùr tâsté. Cùt thé töfù ïntö yöùr fâvöùrïté shâpés ând plâcé ïn â böwl wïth thé mârïnâdé, tùrnïng töfù övér fröm tïmé tö tïmé.

3. Pré-héât thé övén tö 175° C / 345° F ând lïné â bâkïng trây wïth â pïécé öf bâkïng pâpér.

4. Plâcé thé töfù ön thé bâkïng trây ând bâké för âböùt 25-30 mïnùtés, tùrnïng öncé hâlf wây thröùgh. Oncé bâkéd, brùsh wïth thé rémâïnïng mârïnâdé tö ïnfùsé ït wïth möré flâvöùr.

5. Héât ùp â wök ör â lârgé fryïng pân. Pöùr 1 tbsp öf öïl ând héât ït ùp ùntïl ït ïs âlmöst smökïng. Add sprïng önïöns, gârlïc ând chïllï.

6. Stïr-fry ùntïl sprïng önïön söfténs. Trânsfér tö â sépârâté plâté, léâvïng âs mùch öïl ön thé wök âs yöù cân.

7. Héât ùp ânöthér tâbléspöön öf öïl ând stïr fry yöùr véggïés ïn thé föllöwïng ördér (léâvïng â mïnùté ör twö bétwéén éâch âddïtïön): béâns, cöùrgéttés, câbbâgé ând réd péppér.

8. Oncé yöùr véggïés âré âlmöst cöökéd bùt stïll qùïté crùnchy, rétùrn sprïng önïöns, gârlïc ând chïllï bâck tö thé pân ând âdd cöökéd rïcé.

9. Stïr-fry ön löw-médïùm héât ùntïl rïcé ïs wârm, séâsön wïth tâmârï (söy sâùcé), chïllï pâsté ând lïmé jùïcé tö tâsté.

10. Dïvïdé bétwéén twö plâtés, töp wïth bâkéd töfù. Sérvé wïth lïmé wédgés.

Read More this full recipes at RED RICE STIR-FRY WITH SPICY TOFU + AN ANNOUNCEMENT

290 Comment

Rated 5/39 based on 39 Customer Reviews