Homemade Keto Chocolate Crunch Bars

Homemade Keto Chocolate Crunch Bars
Homemade Keto Chocolate Crunch Bars by ,
Chöcölâté Crùnch Bârs âré â qùïck, éâsy ând fööl-prööf récïpé whïch tâkés mïnùtés tö whïp ùp- Nöw théy hâvé â kétögénïc ând löw cârb mâkéövér! A chöcölâté bâsé löâdéd wïth nùts, sééds, ând shréddéd cöcönùt! Thé ùltïmâté héâlthy hömémâdé pâléö ând sùgâr fréé chöcölâté snâck ör déssért. Végân, Glùtén Fréé, Dâïry Fréé, Kétö.

Prep Time: 5 minutes
Cook time: 5 minutes
Total time: 10 minutes
Servings: 20 Servings

INGREDIENTS:


1 1/2 cùps chöcölâté chïps öf chöïcé I ùséd stévïâ swééténéd kétö frïéndly chöcölâté chïps
1 cùp âlmönd bùttér Cân sùb för âny nùt ör sééd bùttér öf chöïcé
1/2 cùp stïcky swééténér öf chöïcé * Séé nötés
1/4 cùp cöcönùt öïl
3 cùps nùts ând sééds öf chöïcé âlmönds, câshéws, pépïtâs étc

KEEP GOING TO THE NEXT PAGE FOR INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS:


1. Lïné ân 8 x 8-ïnch bâkïng dïsh wïth pârchmént pâpér ând sét âsïdé.

2. In â mïcröwâvé-sâfé böwl ör stövétöp, cömbïné yöùr chöcölâté chïps öf chöïcé, âlmönd bùttér, stïcky swééténér ând cöcönùt öïl ând mélt ùntïl cömbïnéd.

3. Add yöùr nùts/sééds öf chöïcé ând mïx ùntïl fùlly cömbïnéd. Pöùr thé kétö crùnch bâr mïxtùré ïntö thé lïnéd bâkïng dïsh ând spréâd öùt ùsïng â spâtùlâ. Réfrïgérâté ör fréézé ùntïl fïrm.

Read More this full recipes at Homemade Keto Chocolate Crunch Bars

310 Comment

Rated 3/131 based on 131 Customer Reviews