Grandma's American Goulash

Grandma's American Goulash
Grandma's American Goulash by ,
A sâùcy Amérïcân gröùnd bééf & pâstâ dïsh lâdén wïth â blénd öf chéésés ând sïmméréd tö sâvöry pérféctïön.

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 50 minutes
Total time: 60 minutes
Servings: 8 Servings

INGREDIENTS:


2 lbs gröùnd bééf
2 clövés gârlïc, mïncéd
1 lârgé whïté önïön, dïcéd
2 1/2 cùps wâtér
1/2 cùp bééf bröth
1/3 cùp éxtrâ vïrgïn ölïvé öïl
2 15 öz câns tömâtö sâùcé
2 15 öz câns dïcéd tömâtöés
1 tbsp Itâlïân séâsönïng
3 bây léâvés
2 1/2 cùps câvâtéllï pâstâ
1 cùp shréddéd mözzâréllâ chéésé
1/2 cùp shréddéd chéddâr chéésé
sâlt & péppér, tö tâsté

KEEP GOING TO THE NEXT PAGE FOR INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS:


1. Héât â dùtch övén övér médïùm hïgh héât, âdd thé gröùnd bééf, ölïvé öïl, gârlïc, & önïöns ând stïr évérythïng tögéthér, bréâkïng thé méât ùp âs yöù gö- cöökïng ùntïl thé méât ïs bröwnéd ând cöökéd thröùgh. Drâïn, ând rétùrn thé mïxtùré tö thé pöt.

2. Stïr ïn thé wâtér, bröth, böth tömâtöés, Itâlïân séâsönïng, ând bây léâvés. Löwér thé héât, brïngïng thé mïxtùré tö â sïmmér. Cövér, ând lét cöök för 20 mïnùtés, stïrrïng öccâsïönâlly.

3. Stïr ïn thé pâstâ, cövér, ând cöntïnùé sïmmérïng ân âddïtïönâl 30 mïnùtés- stïrrïng öccâsïönâlly, ùntïl thé pâstâ's cöökéd thröùgh.

4. Rémövé thé bây léâvés, ând sâlt & péppér, tö tâsté. Stïr ïn thé mözzâréllâ chéésé ùntïl événly cömbïnéd.

5. Sérvé ïmmédïâtély, scööpïng ïntö böwls, ând töppïng wïth thé shréddéd chéddâr.

Read More this full recipes at Grandma's American Goulash

633 Comment

Rated 5/174 based on 174 Customer Reviews