Crying Tiger

Crying Tiger
Crying Tiger by ,
Sïmplé grïlléd stéâk géts â Thâï tréâtmént wïth â spïcy fïsh sâùcé

Prep Time: 15 minutes
Cook time: 30 minutes
Total time: 45 minutes
Servings: 5 Servings

INGREDIENTS:


2 lbs Sïrlöïn Stéâk Séâsönéd wïth Sâlt ând Péppér ön böth sïdés
Dïppïng Sâùcé:
2 Tbsp Thâï Fïsh Sâùcé
1/2 cùp Lïmé Jùïcé âböùt 2 lïmés
1 tsp Gröùnd Töâstéd Rïcé
2 tsp Gröùnd Thâï Chïlï Péppér möré ör léss dépéndïng ön spïcé lévél
1 tsp Cöcönùt Sùgâr
1 tbsp Chöppéd Cïlântrö
1 tbsp Chöppéd Gréén Onïön
Optïönâl:
Léttùcé léâvés,Cùcùmbér Slïcés, ând Thâï Stïcky Rïcé

KEEP GOING TO THE NEXT PAGE FOR INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS:


1. Dïppïng sâùcé: cömbïné âll sâùcé ïngrédïénts, mïx wéll ând sét âsïdé.

2. Héât â grïll ör câst Irön skïllét övér thé stövé tö véry höt. Plâcé séâsönéd stéâks ön grïll ör skïllét ând cöök för â cöùplé mïnùtés ön éâch sïdé tö désïréd témpérâtùré.

3. Allöw stéâks tö rést â féw mïnùtés béföré slïcïng ând sérvïng wïth dïppïng sâùcé.

4. Sérvé wïth Léttùcé, Cùcùmbér, Cïlântrö, ând Thâï stïcky rïcé.

Read More this full recipes at Crying Tiger

630 Comment

Rated 4/273 based on 273 Customer Reviews