CRUNCHY ONION & CHICKEN NOODLE CASSEROLE

CRUNCHY ONION & CHICKEN NOODLE CASSEROLE
CRUNCHY ONION & CHICKEN NOODLE CASSEROLE by ,
Y’âll, thïs câssérölé ïs SOOOOO gööd! Wé âré hùgé fâns öf frénch frïéd önïöns ând théy âbsölùtély MAKE thïs dïsh! Féél fréé tö sùb öùt âny véggïés yöùr fâmïly lïkés. Thïs ïs âlsö ân EXCELLENT wây tö ùsé ùp léftövér Chïckén.

Prep Time: 15 minutes
Cook time: 45 minutes
Total time: 60 minutes
Servings: 5 Servings

INGREDIENTS:


2 cùps égg nöödlés
2 cùps cöökéd chïckén bréâst, dïcéd
1 (10 3/4öz) Cân Créâm öf Chïckén Söùp
1 1/4 cùp Mïlk
2 Cùps Frénch’s Orïgïnâl Frénch Frïéd Onïöns, dïvïdéd
1 Cùp Végétâblés öf yöùr chöïcé (I ùséd 1/2 cùp dïcéd Cârröts sâùtééd ïn 1 TBSP bùttér ând 1/2 cùp frözén péâs)
1 1/2 Cùps Shréddéd Chéésé, dïvïdéd (Wé ùsé Shârp Chéddâr)

KEEP GOING TO THE NEXT PAGE FOR INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS:


1. Préhéât övén tö 350 dégréés

2. Cöök nöödlés âccördïng tö pâckâgé dïréctïöns.

3. Cömbïné cöökéd, cùbéd Chïckén bréâst, Créâm öf Chïckén Söùp, mïlk, 1 cùp frénch frïéd önïöns, Véggïés, prépâréd Nöödlés ând 1/2 Cùp Chéésé ând pöùr ïntö â gréâséd 2 Qùârt Câssérölé dïsh. Cövér wïth föïl ând bâké för 30 mïnùtés. Cömbïné thé öthér cùp öf frénch frïéd önïöns ând öthér cùp öf chéésé. Rémövé föïl fröm câssérölé ând töp wïth chéddâr chéésé ând frénch frïéd önïön mïxtùré. Bâké för 5 möré mïnùtés ör ùntïl chéésé ïs méltéd! Enjöy!!!

Read More this full recipes at CRUNCHY ONION & CHICKEN NOODLE CASSEROLE

614 Comment

Rated 5/228 based on 228 Customer Reviews