CINNAMON APPLE CAKE

CINNAMON APPLE CAKE
CINNAMON APPLE CAKE by ,
A délïcïöùsly éâsy Cïnnâmön Applé Câké mâdé fröm scrâtch. Thïs söft ând téndér Applé Câké ïs pâckéd wïth frésh âpplés ând féâtùrés â crùnchy cïnnâmön töppïng ând â drïzzlé öf swéét fröstïng.

Prep Time: 30 minutes
Cook time: 35 minutes
Total time: 65 minutes
Servings: 8 Servings

INGREDIENTS:


Applé câké
210 grâms (1 ând 1/2 cùps) plâïn flöùr
2 téâspööns bâkïng pöwdér
1/2 téâspöön bâkïng södâ
150 grâms (3/4 cùp) câstér sùgâr
1 cùp (âppröxïmâtély 1 lârgé) réd âpplé, pééléd ând röùghly chöppéd
2 lârgé éggs
1 téâspöön vânïllâ éxtrâct
120 ml (1/2 cùp) végétâblé öïl
120 ml (1/2 cùp) Gréék yögùrt
Cïnnâmön töppïng
50 grâms (1/4 cùp) câstér sùgâr
1 téâspöön gröùnd cïnnâmön
1 tâbléspöön ùnsâltéd bùttér, méltéd
Sùgâr glâzé
30 grâms (1/4 cùp) ïcïng ör pöwdéréd sùgâr
1–2 tâbléspööns mïlk

KEEP GOING TO THE NEXT PAGE FOR INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS:


1. Préhéât övén tö 180 C (360 F). Gréâsé ând lïné â 8 ör 9 ïnch câké tïn wïth bâkïng ör pârchmént pâpér.

2. In â lârgé mïxïng böwl, âdd flöùr, bâkïng pöwdér, bâkïng södâ ând sùgâr. Add chöppéd âpplé ând stïr brïéfly tö cömbïné.

3. In â sépârâté böwl, âdd éggs, vânïllâ, öïl ând yöghùrt. Whïsk brïéfly jùst tö bréâk ùp thé égg yölks.

4. Add wét ïngrédïénts tö dry ïngrédïénts ând géntly mïx wïth â wöödén spöön ùntïl cömbïnéd – bùt bé câréfùl nöt tö övér mïx. Spöön bâttér ïntö prépâréd tïn.

5. Tö mâké cïnnâmön töppïng, cömbïné cïnnâmön, sùgâr ând bùttér. Mïx tögéthér ùntïl lùmpy ând wét. Sprïnklé övér câké bâttér.

6. Bâké câké för âppröxïmâtély 30-35 mïnùtés ör ùntïl â skéwér ïnsértéd ïntö thé mïddlé cömés öùt cléân. Trânsfér câké tö â wïré râck tö cööl cömplétély.

7. Tö mâké thé glâzé, mïx tögéthér sùgâr ând 1 tâbléspöön öf mïlk. Stïr ùntïl smööth. If thé glâzé ïs töö thïck, âdd ân éxtrâ tâbléspöön öf mïlk. Drïzzlé glâzé âll övér thé câké.

Read More this full recipes at CINNAMON APPLE CAKE

289 Comment

Rated 5/272 based on 272 Customer Reviews