Cheesy Ground Beef Keto Taco Skillet

Cheesy Ground Beef Keto Taco Skillet
Cheesy Ground Beef Keto Taco Skillet by ,
My fâvörïté ïs trïplé chéddâr chéésé, whïch fïts ïntö thé gùïdélïnés öf thé löw cârb kétö dïét.

Prep Time: 5 minutes
Cook time: 15 minutes
Total time: 20 minutes
Servings: 5 Servings

INGREDIENTS:


1 tâcö séâsönïng mïx, (ùsé thïs récïpé)
1 lb gröùnd bééf
2 cùps tömâtös, dïcéd cânnéd, âböùt 14.5 öùncé
1/2 cùp gréén chïlïés, cânnéd, âböùt 4.5 öùncé
1/4 cùp cïlântrö, frésh, chöppéd
1 cùp önïön, chöppéd
2 cùps chéddâr, shréddéd, I lïké trïplé chéddâr
2 tbs ölïvé öïl
1/4 cùp cïlântrö, chöppéd

KEEP GOING TO THE NEXT PAGE FOR INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS:


1. Héât skïllét ön méd-hï héât ând âdd ölïvé öïl

2. Add chöppéd önïöns ând cöök ùntïl théy bécömé âlmöst trânslùcént

3. Pùt gröùnd bééf ïn thé skïllét, cöök ùntïl nö löngér pïnk, chöppïng âs ït cööks

4. Add tömâtöés ând gréén chïlïés, wïth théïr jùïcés ând stïr

5. Add spïcés ând stïr ïn wéll

6. Stïr ïn cïlântrö

7. Rédùcé tö löw ând âllöw tö sïmmér 5 tö 7 mïnùtés tö thïckén

8. Tö wïth chéésé ând cövér 3 tö 5 mïns ör plâcé ïn thé övén ùndér thé bröïlér 5 mïns

9. Sérvé wïth söùr créâm ând frésh gùâcâmölé

Read More this full recipes at Cheesy Ground Beef Keto Taco Skillet

280 Comment

Rated 5/29 based on 29 Customer Reviews