Cajun Butter Steak Bites

Cajun Butter Steak Bites
Cajun Butter Steak Bites by ,
Téndér pân séâréd Câjùn Bùttér Stéâk Bïtés âré fùll flâvöùréd wïth crïspy édgés. Séâréd ïn Câjùn séâsönïng ând gârlïc bùttér, réâdy ïn ùndér 10 mïnùtés. Nö mârïnâtïng!

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 10 minutes
Total time: 20 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:


För Câjùn Sèâsönïng:
1 tâblèspöön mïld pâprïkâ
1 1/2 tèâspööns sâlt
1 1/2 tèâspööns gârlïc pöwdèr
1 tèâspöön önïön pöwdèr
1 tèâspöön chïlï pöwdèr, âdd mörè ïf yöù lïkè hèât
3/4 tèâspöön drïèd thymè
1/2 tèâspöön drïèd örègânö
1/2 tèâspöön bröwn sùgâr
1/2-3/4 tèâspöön câyènnè pèppèr, âdd mörè ïf yöù lïkè hèât
1/4 tèâspöön crâckèd blâck pèppèr tö tâstè
För Stèâk:
23 öz (650 g) stèâk, cùt ïntö 2-ïnch cùbès (Sïrlöïn, Rùmp, Nèw Yörk Strïp, Pörtèrhöùsè ör Rïbèyè)
1-2 tâblèspööns cânölâ öïl, dïvïdèd
1/4 cùp bùttèr
4 clövès gârlïc fïnèly chöppèd

KEEP GOING TO THE NEXT PAGE FOR INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS:


1. Cömbïnè câjùn sèâsönïng ïn â shâllöw böwl. Add thè stèâk bïtès ând töss tö èvènly cöât.

2. Hèât 2 tèâspööns öïl ïn â skïllèt ör pân övèr mèdïùm-hïgh hèât ùntïl höt.

3. Sèâr thè stèâk bïtès ïn bâtchès för 2-3 mïnùtès èâch sïdè ùntïl èdgès ârè crïspy ând bröwnèd, âddïng èxtrâ öïl âs nèèdèd. Sèt âsïdè.

4. Rèdùcè hèât tö mèdïùm. Add bùttèr tö thè skïllèt ând hèât ùntïl mèltèd. Sâùté thè chöppèd gârlïc ùntïl frâgrânt (âböùt 30 sècönds), whïlè scrâpïng ùp âny bröwnèd bïts fröm thè pân.

5. Tâkè thè pân öff thè hèât. Thröw thè stèâk bïtès bâck ïn ând töss thröùgh thè gârlïc bùttèr tö èvènly cöât.

Read More this full recipes at Cajun Butter Steak Bites

883 Comment

Rated 4/116 based on 116 Customer Reviews