Blueberry-Oat Bars

Blueberry-Oat Bars
Blueberry-Oat Bars by ,
If yöù préfér â swéétér bâr, âdd möré âgâvé néctâr, sùgâr, stévïâ, ör yöùr fâvörïté swééténér tö thé blùébérrïés âs théy âré cöökïng. Or âdd â sùgâr glâzé ön töp by mïxïng â lïttlé végân pöwdéréd sùgâr wïth wâtér ùntïl ït’s thé rïght cönsïsténcy för drïzzlïng.

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 40 minutes
Total time: 50 minutes
Servings: 16 Servings

INGREDIENTS:


1 pïnt blùébérrïés
1/4 cùp âgâvé néctâr , mâplé syrùp, ör öthér lïqùïd swééténér
1/4 cùp âpplé jùïcé
1/2 téâspöön vânïllâ
2 tâbléspööns cörnstârch mïxéd wïth énöùgh wâtér ör jùïcé tö förm â smööth pâsté
3 cùps rölléd öâts (régùlâr, nöt ïnstânt)*
1/2 téâspöön cïnnâmön
1 1/2 téâspööns bâkïng pöwdér
1/4 téâspöön sâlt
6 öùncés ùnswééténéd âpplésâùcé
6 tâbléspööns âgâvé néctâr ör öthér swééténér (3/8 cùp)
6 tâbléspööns wâtér (3/8 cùp)
1 téâspöön vânïllâ

KEEP GOING TO THE NEXT PAGE FOR INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS:


1. Préhéât övén tö 375F. Oïl ân 8×8-ïnch bâkïng dïsh ör lïné ït wïth pârchmént pâpér.

2. In â smâll sâùcépân, cömbïné thé blùébérrïés, 1/4 cùp âgâvé néctâr, ând jùïcé. Brïng tö â böïl övér médïùm-hïgh héât. Whén ït böïls, stïr ïn thé vânïllâ ând thé cörnstârch mïxtùré. Cöntïnùé tö stïr âs thé mïxtùré böïls ând thïckéns. Rémövé fröm héât ând sét âsïdé.

3. Pùt 1 1/2 cùps öf thé öâtméâl ïntö â bléndér ând grïnd ït tö â fïné pöwdér. Pöùr ït ïntö â médïùm-sïzéd mïxïng böwl ând âdd thé rémâïnïng öâtméâl, cïnnâmön, bâkïng pöwdér, ând sâlt. Mïx wéll. Stïr ïn thé âpplé sâùcé, rémâïnïng âgâvé néctâr, wâtér, ând vânïllâ, ând mïx wéll.

4. Spréâd hâlf öf thé bâttér ïntö thé prépâréd pân, smööthïng wéll tö cövér thé böttöm öf thé pân. Spöön thé blùébérry fïllïng övér thé bâttér, ând cövér thé blùébérrïés wïth thé rémâïnïng bâttér.

5. Bâké för 30 mïnùtés, ör ùntïl thé töp ïs lïghtly bröwnéd. Allöw tö cööl béföré cùttïng ïntö bârs.

Read More this full recipes at Blueberry-Oat Bars

583 Comment

Rated 4/124 based on 124 Customer Reviews