Zucchini Tomato Casserole

Zucchini Tomato Casserole
Zucchini Tomato Casserole by ,
Lâyérs öf bâkéd Zùcchïnï ând Tömâtöés cöâtéd wïth â créâmy, chéésy blénd ând löâdéd wïth flâvör!

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 25 minutes
Total time: 35 minutes
Servings: 8 Servings

INGREDIENTS:


8 öùncés whïppéd créâm chéésé
2 tâbléspööns mïlk
1 téâspöön drïéd bâsïl
1/8 téâspöön gröùnd nùtmég
2 âvérâgé-sïzé zùcchïnïs, slïcéd (yöù'll nééd âböùt 6 tö 7 cùps öf slïcéd zùcchïnï)
sâlt ând frésh gröùnd péppér
2 lârgé héïrlööm tömâtöés, slïcéd
4 clövés gârlïc, dïvïdéd (âböùt 1 tâbléspöön)
1 tâbléspöön chöppéd frésh bâsïl, dïvïdéd
1 cùp Itâlïân Blénd Shréddéd Chéésé
2 tâbléspööns bùttér, cùt ùp ïntö 1/4-ïnch slïcés
chöppéd frésh bâsïl, för gârnïsh

KEEP GOING TO THE NEXT PAGE FOR INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS:


1. Préhéât övén tö 375˚F.

2. Gréâsé â 9-ïnch bâkïng dïsh wïth â lïttlé bùttér. Sét âsïdé.

3. Prépâré thé créâm chéésé mïxtùré by cömbïnïng créâm chéésé, mïlk, bâsïl, ând gröùnd nùtmég ïn â böwl. Sét âsïdé.

4. Lâyér hâlf öf thé zùcchïnï slïcés ön thé böttöm öf thé bâkïng dïsh.

5. Sprïnklé wïth â bït öf sâlt ând péppér.

6. Add â lâyér öf slïcéd tömâtöés övér thé zùcchïnï slïcés.

7. Sprïnklé wïth hâlf öf thé gârlïc ând hâlf öf thé frésh bâsïl.

8. Add â lâyér öf HALF öf thé créâm chéésé blénd övér thé tömâtöés; sprïnklé wïth hâlf öf thé shréddéd Itâlïân chéésé.

9. Répéât öné möré lâyér öf zùcchïnï slïcés; âdd â bït öf sâlt ând péppér.

10. Répéât öné möré lâyér öf tömâtö slïcés; âdd thé rést öf thé gârlïc ând frésh bâsïl.

11. Spréâd â lâyér öf thé rémâïnïng créâm chéésé mïxtùré ând sprïnklé thé rést öf thé shréddéd Itâlïân chéésé.

12. Döt wïth slïcés öf bùttér.

13. Bâké för 22 tö 25 mïnùtés, ör ùntïl mïxtùré ïs bùbbly, bröwnéd, ând véggïés âré téndér.

14. Rémövé fröm övén ând lét stând 10 mïnùtés.

15. Gârnïsh wïth frésh bâsïl; cùt ând sérvé.

Read More this full recipes at Zucchini Tomato Casserole

706 Comment

Rated 4/228 based on 228 Customer Reviews