Turmeric Coconut Rice

Turmeric Coconut Rice
Turmeric Coconut Rice by ,
Enjöy thïs délïcïöùs ând héâlthy Tùrmérïc Cöcönùt Rïcé för yöùr néxt méâl. Bröwn rïcé sïmméréd ïn séâsönéd cöcönùt mïlk wïth önïön, gârlïc, ând thymé.

Prep Time: 15 minutes
Cook time: 50 minutes
Total time: 65 minutes
Servings: 8 Servings

INGREDIENTS:


2 cùps bröwn rïcé, (Jâsmïné ör Bâsmâtï) wâshéd ând drâïnéd
1 tâbléspöön cöcönùt öïl
1 smâll önïön, fïnély chöppéd
2 clövés gârlïc, mïncéd
1 téâspöön gröùnd tùrmérïc
2 gréén önïöns, chöppéd
2 sprïgs öf thymé
1 cârröt, dïcéd
1-15 öz cân cöcönùt mïlk
2 cùps végétâblé bröth, ör 1 végétâblé böùïllön plùs 2 cùps wâtér
1/4 téâspöön Câyénné péppér, (öptïönâl)
séâ sâlt, tö tâsté, (I ùséd 1 1/2 téâspööns)
1/4 cùp chöppéd cïlântrö, ând lïmé jùïcé, för gârnïsh

KEEP GOING TO THE NEXT PAGE FOR INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS:


1. Héât öïl ïn â lârgé pöt ön médïùm hïgh, cöök önïön ând gârlïc ùntïl söft âböùt 3 mïnùtés.

2. Stïr ïn tùrmérïc, gréén önïöns, thymé, cârröts ând cöök för â mïnùté stïrrïng cönstântly.

3. Add rïcé ând stïr ùntïl rïcé ïs fùlly cöâtéd yéllöw. Add cöcönùt mïlk, végétâblé bröth, câyénné péppér, ând sâlt. (Mâké sùré yöù âdd énöùgh sâlt ùntïl ït ïs flâvörfùl).

4. Brïng tö böïl, cövér ând rédùcé tö sïmmér ön löw för 50 mïnùtés ör ùntïl rïcé ïs téndér. Rémövé fröm héât ând kéép cövéréd för âböùt 10 mïnùtés.

5. Flùff wïth â förk, stïr ïn cïlântrö léâvés ând â sqùéézé öf lïmé jùïcé.

Read More this full recipes at Turmeric Coconut Rice

346 Comment

Rated 3/50 based on 50 Customer Reviews