TRADITIONAL MEATLOAF IN THE INSTANT POT

TRADITIONAL MEATLOAF IN THE INSTANT POT
TRADITIONAL MEATLOAF IN THE INSTANT POT by ,
Thïs trâdïtïönâl méâtlöâf récïpé féâtùrés flâvörfùl séâsönïngs, gröùnd bééf, ând â töùch öf gârlïc. It cööks ùp qùïckly ïn thé Instânt Pöt.

Prep Time: 5 minutes
Cook time: 30 minutes
Total time: 35 minutes
Servings: 6 Servings

INGREDIENTS:


Méâtlöâf:
1/2 lârgé önïön fïnély chöppéd
1/2 gréén béll péppér fïnély chöppéd
2 lb léân gröùnd bééf
1 Tbsp Wörcéstérshïré sâùcé
1/3 C kétchùp
1 tsp gârlïc pöwdér
1 tsp sâlt
1/4 tsp gröùnd péppér
2 tsp Gréék séâsönïng
1 tsp Créölé séâsönïng
1 égg lïghtly béâtén
Töppïng:
1/4 C. kétchùp
1 Tbsp Wörcéstérshïré Sâùcé
8 öz cân tömâtö sâùcé
2 Tbsp tömâtö pâsté

KEEP GOING TO THE NEXT PAGE FOR INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS:


1. In â médïùm böwl, cömbïné thé chöppéd önïön, béll péppér, gröùnd bééf, Wörcéstérshïré sâùcé, kétchùp, gârlïc pöwdér, égg ând séâsönïngs.

2. Pöùr 1 1/2 C. öf wâtér ïn thé böttöm öf yöùr Instânt Pöt. Add thé trïvét, ând thé stéâmér bâskét. Shâpé yöùr méâtlöâf ïn thé shâpé öf â sölïd möùnd ön â shéét öf âlùmïnùm föïl (ör, thé stéâmér bâskét). Géntly sét wïthïn thé Instânt Pöt ön töp öf thé trïvét.

3. Sécùré thé lïd tö thé Instânt Pöt ând énsùré thé vâlvé ïs clöséd. Cöök thé méâtlöâf ön hïgh préssùré för 25 mïnùtés.

4. Oncé thé Instânt Pöt bééps, câréfùlly rémövé thé méâtlöâf. Stïr thé töppïngs tögéthér ùntïl wéll bléndéd, ând drïzzlé övér thé töp öf thé méâtlöâf. Plâcé ùndér thé bröïlér för 2-3 mïnùtés ùntïl bröwnéd (öptïönâl).

5. Allöw thé méâtlöâf 8-10 mïnùtés öf stândïng tïmé béföré slïcïng ând sérvïng.

Read More this full recipes at TRADITIONAL MEATLOAF IN THE INSTANT POT

275 Comment

Rated 3/92 based on 92 Customer Reviews