Raw Vegan Chocolate Truffles

Raw Vegan Chocolate Truffles
Raw Vegan Chocolate Truffles by ,
Thïs sùpér éâsy récïpé mâkés thé möst délïghtfùl héâlthy râw végân chöcölâté trùfflés wïth önly thé sïmplést öf ïngrédïénts. Thésé héâlthy végân swééts âré glùtén, dâïry ând réfïnéd sùgâr fréé, whïlé âlsö béïng rïdïcùlöùsly prétty ând délïcïöùs.

Prep Time: 45 minutes
Cook time: 15 minutes
Total time: 60 minutes
Servings: 20 Servings

INGREDIENTS:


För trùfflés:
1/2 cùp cöcönùt öïl
1/4 tsp fïné séâ sâlt
1/4 cùp mâplé syrùp ör cléâr hönéy (Nöté 1)
1 cùp cöcöâ pöwdér
6 1/2 tsp cöld wâtér
Optïönâl âdd-ïns (Nöté 2):
1/4 tsp câyénné péppér
1 tsp vânïllâ éxtrâct
1/4 tsp péppérmïnt éxtrâct
Pössïblé töppïngs:
déssïcâtéd cöcönùt
gröùnd hâzélnùts
cöcöâ pöwdér
végân sprïnklés

INSTRUCTIONS:


1. Mélt cöcönùt öïl ïn â pöt ön löw héât, thén trânsfér ït tö â böwl.

2. Add sâlt ând mâplé syrùp/hönéy, ând whïsk ùntïl événly dïstrïbùtéd ïn cöcönùt öïl.

3. Add cöcöâ pöwdér ând whïsk thöröùghly.

4. Whïlé cönstântly whïskïng, âdd cöld wâtér, 1/2 tsp ât â tïmé. (Nöté 3)

5. Cövér thé böwl wïth clïng fïlm ând pùt ïntö thé fréézér för âböùt 30 mïnùtés ör ùntïl thé chöcölâté mïxtùré séts sölïd.

6. Tâké thé chöcölâté mïxtùré öùt öf thé fréézér. It shöùld bé sölïd, bùt mâlléâblé.

7. Spöön âböùt 1 tbsp öf thé chöcölâté mïxtùré ând förm ït ïntö â röùnd trùfflé wïth yöùr hânds.

8. Röll éâch trùfflé ïn thé désïréd töppïng.

9. Thé trùfflés kéép wéll ïn thé frïdgé ör ïn â cööl dry plâcé för âböùt â wéék ân â hâlf. Théy cân bé képt ïn thé fréézér för ùp tö â mönth. (Bùt önly ïf yöù förgét âll âböùt thém, öthérwïsé... yéâh, byé byé trùfflés.)

Read More this full recipes at Raw Vegan Chocolate Truffles

563 Comment

Rated 4/105 based on 105 Customer Reviews