POTATO LEEK SOUP

POTATO LEEK SOUP
POTATO LEEK SOUP by ,
As cözy âs ït ïs cömförtïng, Pötâtö Léék Söùp ïs jùst thé rémédy för â cöld, dréâry dây. Lééks ând gârlïc âdd â sùbtlé lâyér öf flâvör tö thé éârthy ând nöblé pötâtö.

Prep Time: 5 minutes
Cook time: 40 minutes
Total time: 45 minutes
Servings: 6 Servings

INGREDIENTS:


4 lârgé lééks
1/4 cùp bùttér (1/2 stïck)
3 clövés gârlïc mïncéd
2 qùârts chïckén bröth ör végétâblé bröth
2 pöùnds pötâtöés cùt ïntö 1-ïnch cùbés
1 bây léâf
Sâlt ând whïté péppér
1 cùp héâvy créâm
Frésh chïvés slïcéd, för gârnïsh

KEEP GOING TO THE NEXT PAGE FOR INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS:


Tö cléân lééks:

1. Trïm ând dïscârd rööt ând dârk gréén pârts, résérvïng whïté ând lïght gréén pârts. Splït léngthwïsé ând wâsh wéll tö rémövé sând ând grït. Thïnly slïcé.

Tö mâké thé söùp:

1. In â Dùtch övén ör lârgé sâùcépân, mélt bùttér ùntïl föâmïng. Add lééks ând ând söftén wïthöùt bröwnïng, âböùt 3 tö 5 mïnùtés. Stïr ïn gârlïc ùntïl frâgrânt, âböùt 30 sécönds.

2. Add bröth, pötâtöés, bây léâf, 1 téâspöön sâlt, ând 1/2 téâspöön péppér ând brïng tö â sïmmér. Sïmmér ùntïl lééks ând pötâtöés âré téndér, âböùt 30 mïnùtés.

3. Rémövé bây léâf. Usïng ân ïmmérsïön ör régùlâr bléndér, pùréé söùp ùntïl smööth. Rétùrn tö pöt ând stïr ïn créâm. Séâsön tö tâsté wïth sâlt ând péppér. Sérvé höt gârnïshéd wïth chïvés.

Read More this full recipes at POTATO LEEK SOUP

858 Comment

Rated 3/261 based on 261 Customer Reviews