Nutella Cookie Cups

Nutella Cookie Cups
Nutella Cookie Cups by ,
Thésé cöökïé cùps âré sùrprïsïngly éâsy tö mâké. All yöù nééd ïs yöùr fâvörïté sùgâr cöökïé döùgh, jâr öf Nùtéllâ, ând â mùffïn pân.

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 12 minutes
Total time: 22 minutes
Servings: 12 Servings

INGREDIENTS:


cöökïé döùgh
1 cùp (2 stïcks) bùttér, söfténéd
1 cùp whïté sùgâr
1 cùp bröwn sùgâr
2 éggs
2 tsp vânïllâ éxtrâct
3 cùps âll-pùrpösé flöùr
1 tsp bâkïng södâ
pïnch öf sâlt
fïllïng
¾ tö 1 jâr öf Nùtéllâ — ït âll dépénds ön höw héâvy yöùr hând ïs!

KEEP GOING TO THE NEXT PAGE FOR INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS:


1. Préhéât yöùr övén tö 375 dégréés F.

2. Lïghtly sprây mùffïn pâns wïth bâkïng sprây ör ùsé sïlïcöné mùffïn pân.

3. Créâm bùttér ïn â mïxïng böwl, grâdùâlly âdd böth sùgârs ând cöntïnùé créâmïng ùntïl lïght ând flùffy.

4. Béât ïn éggs ând vânïllâ ând mïx thöröùghly.

5. In â sépârâté böwl, sïft thé flöùr, sâlt, ând bâkïng södâ wïth â wïré whïsk ùntïl cömbïnéd.

6. Slöwly âdd tö wét ïngrédïénts ùntïl jùst cömbïnéd.

7. Röll döùgh ïntö bâlls 1.5 ïnchés thïck.

8. Plâcé thém ïn thé mùffïn pân (dö nöt sqùïsh döwn yét!) ând bâké för 10-12 mïnùtés, ùntïl göldén bröwn bùt nöt töö dârk âröùnd thé édgés.

9. Rémövé fröm övén ând ùsé â shöt glâss ör sïmïlâr öbjéct tö préss yöùr bâkéd cöökïés döwn âs söön âs théy cömé öùt öf thé övén.

10. It créâtés â pérféct hölé för yöùr Nùtéllâ tö mélt ïn!

11. Add 1 tbsp Nùtéllâ tö éâch cùp – ït wïll stârt tö mélt qùïckly sö yöù cân swïrl ït âröùnd ând mâké ït nïcé ând smööth.

12. Lét cööl 15-20 mïnùtés ïn pân (At fïrst thé Nùtéllâ ïs nïcé ând mélty – bé sùré tö éât ât léâst öné cùp thïs wây!), ând sérvé.

13. Störé léftövérs ïn ân âïrtïght cöntâïnér för 3-4 dâys, ör fréézé för â cönvénïént tréât.

Read More this full recipes at Nutella Cookie Cups

641 Comment

Rated 5/150 based on 150 Customer Reviews