Instant Pot Turmeric Lentil Soup

Instant Pot Turmeric Lentil Soup
Instant Pot Turmeric Lentil Soup by ,
Thïs Instânt Pöt Göldén Tùrmérïc Léntïl Söùp ïs â délïcïöùs, vïbrânt végân söùp mâdé wïth cöcönùt mïlk ând spïcés. Dùmp ït âll ïn öné pöt ând dïnnér's réâdy ïn 20 mïnùtés!

Prep Time: 20 minutes
Cook time: 20 minutes
Total time: 40 minutes
Servings: 6 Servings

INGREDIENTS:


2 tbsp ölïvé öïl
3 önïöns, chöppéd
2 cârröts, chöppéd
3 stâlks céléry, chöppéd
4 clövés gârlïc mïncéd
1 tbsp gïngér, mïncéd
2 câns fùll fât cöcönùt mïlk
1 1/2 cùps dïcéd tömâtöés (fröm â cân ïn théïr jùïcés)
2 cùps végétâblé bröth
1/2 tsp sâlt
1/2 tsp péppér
2 tsp cùmïn
1 tbsp tùrmérïc
1 cùp réd léntïls
4 cùps spïnâch, chöppéd
1 tbsp lémön jùïcé
Instrùctïöns

KEEP GOING TO THE NEXT PAGE FOR INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS:


1. Add âll ïngrédïénts tö Instânt Pöt éxcépt för spïnâch ând lémön jùïcé, mâkïng sùré yöù âdd léntïls lâst. Cöök ön hïgh préssùré för 3 mïnùtés. Instânt Pöt wïll tâké âböùt 15 mïnùtés tö cömé tö préssùré. Dö â qùïck réléâsé öf stéâm thén öpén lïd whén ït's sâfé tö dö sö.

2. Stïr ïn spïnâch ând lémön jùïcé, thén sérvé ând énjöy!

Read More this full recipes at Instant Pot Turmeric Lentil Soup

490 Comment

Rated 4/126 based on 126 Customer Reviews