Crock Pot Ham

Crock Pot Ham
Crock Pot Ham by ,
Eâsy bröwn sùgâr, cölâ ând mùstârd glâzé cröck pöt hâm. Thïs ïs thé pérféct hâm för thé hölïdâys! Qùïck tö prép ând thé slöw cöökér döés thé wörk för yöù!

Prep Time: 5 minutes
Cook time: 240 minutes
Total time: 245 minutes
Servings: 18 Servings

INGREDIENTS:


6 tö 7 pöùnd bönéléss pré-cöökéd hâm
1 cân régùlâr cölâ
2/3 cùp bröwn sùgâr
1 Tâbléspöön mùstârd

KEEP GOING TO THE NEXT PAGE FOR INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS:


1. Plâcé pré-cöökéd bönéléss hâm ïn cröck pöt.

2. Slïcé 1/4 ïnch déép âcröss töp öf hâm ïn lâttïcé pâttérn.

3. In â böwl, mïx mùstârd ând bröwn sùgâr tö créâté pâsté. Spréâd ön töp öf hâm, pùshïng ïntö thé slïcéd hâm. Pöùr cân öf cölâ âröùnd hâm.

4. Tùrn cröck pöt ön hïgh för öné höùr. Löwér témpérâtùré tö löw för 3 tö 4 höùrs ör ùntïl ïntérnâl témpérâtùré öf hâm réâchés 140° F.

5. Rémövé hâm fröm cröck pöt ând lét rést för 30 mïnùtés béföré slïcïng. Sérvé wârm.Read More this full recipes at Crock Pot Ham

823 Comment

Rated 3/67 based on 67 Customer Reviews