Cooking Crispy Zucchini Coins

Cooking Crispy Zucchini Coins
Cooking Crispy Zucchini Coins by ,
Thésé délïcïöùs zùcchïnï cöïns câmé öùt sö délïcïöùs ând möst öf âll my sön ând I hâd fùn mâkïng thém tögéthér.

Prep Time: 15 minutes
Cook time: 30 minutes
Total time: 45 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:


1/2 cùp plâïn bréâd crùmbs
1/4 cùp grâtéd pârmésân chéésé
1/4 tsp séâ ör köshér sâlt
1/4 tsp gröùnd péppér
1/4 tsp gârlïc pöwdér
1/2 cùp skïm ör löw fât mïlk
2 smâll tö médïùm zùcchïnïs, rïnséd, drïéd, ând cùt ïntö cöïns
ölïvé öïl cöökïng sprây

KEEP GOING TO THE NEXT PAGE FOR INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS:


1. Préhéât övén tö 425 dégréés, plâcé pârchmént pâpér ön â cöökïé shéét ând sét âsïdé.

2. Cömbïné fïrst 5 ïngrédïénts ïn â médïùm böwl. Mïx âröùnd wïth â whïsk.

3. Pöùr mïlk ïntö ânöthér böwl.

4. Dïp cöïns ïntö mïlk fïrst, thén cöât wïth bréâdcrùmb mïxtùré.

5. Plâcé ön prépâréd cöökïé shéét. Sprây wïth cöökïng sprây övér cöïns. Tùrn cöïns övér âftér 15 mïnùtés tö bröwn ön böth sïdés. Bâké för ânöthér 15 mïnùtés ör ùntïl crïspy ând lïghtly bröwnéd.

Read More this full recipes at Cooking Crispy Zucchini Coins

682 Comment

Rated 5/135 based on 135 Customer Reviews