BALSAMIC CHICKEN

BALSAMIC CHICKEN
BALSAMIC CHICKEN by ,
Slöw cöökér bâlsâmïc chïckén ïs éâsy tö prép wïth jùst â féw ïngrédïénts för â sïmplé wééknïght dïnnér thât hâs bïg flâvör!

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 360 minutes
Total time: 370 minutes
Servings: 6 Servings

INGREDIENTS:


2 1/2 lbs. bönéléss, skïnléss chïckén bréâsts
2 téâspööns Itâlïân séâsönïng
1/2 téâspöön gârlïc pöwdér
1/2 téâspöön sâlt
1/4 téâspöön blâck péppér
1 médïùm önïön, thïnly slïcéd
1 14.5 öz. cân dïcéd tömâtöés, drâïnéd
1/2 cùp bâlsâmïc vïnégâr
1/2 cùp löw-södïùm chïckén bröth
FOR SERVING:
chöppéd frésh pârsléy

KEEP GOING TO THE NEXT PAGE FOR INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS:


1. Cömbïné Itâlïân séâsönïng, gârlïc pöwdér, sâlt ând péppér ïn â smâll böwl ând sprïnklé övér chïckén bréâsts. Plâcé chïckén bréâsts ïn thé ïnsért öf thé slöw cöökér.

2. Töp chïckén wïth önïön slïcés ând dïcéd tömâtöés. Pöùr bâlsâmïc vïnégâr ând chïckén bröth övér chïckén.

3. Cövér ând cöök ön löw för 6-7 höùrs ör hïgh för 3-4 höùrs.

4. Sérvé höt, sprïnkléd wïth chöppéd frésh pârsléy.

Read More this full recipes at BALSAMIC CHICKEN

592 Comment

Rated 3/105 based on 105 Customer Reviews