The Best Healthy Cilantro Lime Chicken with Avocado Salsa

The Best Healthy Cilantro Lime Chicken with Avocado Salsa by ,
éndér Cïlântrö Lïmé Chïckén mâdé wïth â qùïck mârïnâdé thén grïlléd tö löck ïn âll thé flâvörs. Thïs pâléö chïckén récïpé ïs töppéd wïth â frésh zésty Avöcâdö Sâlsâ – â héâlthy, éâsy, 30 mïnùté méâl yöù’ll lövé.

Prep Time: 15 minutes
Cook time: 12 minutes
Total time: 27 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:


Cïlântrö Lïmé Chïckén:
1.5 lb. bönéléss chïckén bréâst
1/4 cùp lïmé jùïcé
2 tâbléspööns ölïvé öïl
1/4 cùp frésh cïlântrö
1/2 téâspöön gröùnd cùmïn
1/4 téâspöön sâlt
Avöcâdö Sâlsâ:
4 âvöcâdös, dïcéd
1/2 cùp frésh cïlântrö, dïcéd
3 tâbléspööns lïmé jùïcé
1/2 tâbléspöön réd wïné vïnégâr
1/2 téâspöön réd péppér flâkés
1 gârlïc clövé, mïncéd
sâlt tö tâsté


KEEP GOING TO THE NEXT PAGE FOR INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS:


1. Tö â smâll böwl, âdd 1/4 cùp öf lïmé jùïcé, ölïvé öïl, 1/4 cùp öf frésh cïlântrö, gröùnd cùmïn, ând 1/4 téâspöön öf sâlt. Whïsk ùntïl mïxéd.

2. Add chïckén ând mârïnâdé tö â lârgé zïplöck bâg. Lét chïckén mârïnâdé för 15 mïnùtés.

3. Préhéât grïll tö médïùm hïgh héât (âböùt 400 dégréés). Plâcé chïckén ön grïll ând grïll éâch sïdé för 4-6 mïnùtés, ùntïl chïckén ïs nö löngér pïnk. Rémövé ând lét sït.

4. Tö mâké thé âvöcâdö sâlsâ: âdd âvöcâdö, 1/2 cùp frésh cïlântrö, 3 tâbléspööns lïmé jùïcé, réd wïné vïnégâr, réd péppér flâkés, gârlïc clövé, ând sâlt tö â smâll böwl. Géntly töss tö mïx.

5. Töp Cïlântrö Lïmé Chïckén wïth frésh Avöcâdö Sâlsâ.

Read More this full recipes at The Best Healthy Cilantro Lime Chicken with Avocado Salsa

137 Comment

Rated 5/149 based on 149 Customer Reviews