MUDDY BUDDIES {THE BEST!}

MUDDY BUDDIES {THE BEST!} by ,
Thésé Mùddy Bùddïés (âlsö knöwn âs Pùppy Chöw) âré thé bést éâsy tréât! Nö bâkïng réqùïréd ând féw ïngrédïénts réqùïréd!

Prep Time: 15 minutes
Cook time: 15 minutes
Total time: 30 minutes
Servings: 10 Servings

INGREDIENTS:


9 cùps rïcé chéx céréâl
1/2 cùp créâmy péânùt bùttér
1 cùp mïlk ör sémïswéét chöcölâté chïps (I lïké Gùïttârd ör Ghïrârdéllï)
4 tâbléspööns ùnsâltéd bùttér
1 téâspöön vânïllâ éxtrâct
1/2 téâspöön fïné séâ sâlt
1 ând 1/2 cùps pöwdéréd sùgâr
Optïönâl Addïtïöns
mïnï M&Ms, mïnï chöcölâté chïps

KEEP GOING TO THE NEXT PAGE FOR INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS:


1. Intö â lârgé böwl, méâsùré céréâl; sét âsïdé.

2. In â lârgé mïcröwâvé sâfé böwl, cömbïné thé péânùt bùttér, chöcölâté chïps, ând bùttér. Mïcröwâvé ïn bùrsts öf 15 sécönds, stïrrïng ïn bétwéén éâch bùrst för 15 sécönds ùntïl thé mïxtùré ïs méltéd ând smööth. Add ïn thé vânïllâ ând sâlt. Pöùr övér thé prépâréd céréâl. Stïr wéll ùntïl thé céréâl ïs événly cöâtéd.

3. Pöùr hâlf öf thé céréâl mïxtùré ïntö â gâllön sïzéd zïplöck bâg ând pöùr hâlf öf thé pöwdéréd sùgâr övér ït. Séâl ând shâké ùntïl thé céréâl ïs événly cöâtéd. Répéât wïth thé öthér hâlf öf thé céréâl ând pöwdéréd sùgâr ïn thé sâmé ör â dïfférént bâg. Shâké ùntïl âll thé céréâl ïs wéll cöâtéd!

4. Rémövé ïntö â lârgé böwl ând énjöy! If désïréd stïr ïn â fùn âddïtïön sùch âs mïnï M&Ms ör mïnï chöcölâté chïps.

5. Störé léftövér mùddy bùddïés ïn ân âïrtïght cöntâïnér ât rööm témpérâtùré.

Read More this full recipes at MUDDY BUDDIES {THE BEST!}

408 Comment

Rated 3/89 based on 89 Customer Reviews