HONEY MUSTARD CHICKEN

HONEY MUSTARD CHICKEN
HONEY MUSTARD CHICKEN by ,
HONEY MUSTARD CHICKEN TOPPED WITH BACON IS A SWEET AND TANGY DELIGHT. SERVE ON TOP OF RICE AND ENJOY ALL THE HONEY MUSTARD GLORIOUSNESS.

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 25 minutes
Total time: 35 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:


4 slïcés hïcköry smökéd bâcön
1/4 cùp dïjön mùstârd
1/2 cùp hönéy
1/2 téâspöön drïéd rösémâry NOT gröùnd
2 chïckén bréâsts cùt ïntö 1-ïnch pïécés
1 1/2 tâbléspööns bùttér
sâlt & péppér tö tâsté
drïéd chïvés för gârnïsh öptïönâl

KEEP GOING TO THE NEXT PAGE FOR INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS:


1. Préhéât övén tö 375 dégréés.

2. In â smâll skïllét, cöök bâcön ùntïl crïsp. Rémövé tö drâïn ând crùmblé. Sét âsïdé.

3. In â 9x9 glâss bâkïng dïsh, stïr mùstârd, hönéy, rösémâry, chïckén, sâlt ând péppér tögéthér ùntïl wéll mïxéd. Döt thé töp wïth bùttér ând bâké 20 mïnùtés. Rémövé fröm övén, stïr, töp wïth cöökéd bâcön ând bâké ânöthér 5 mïnùtés. Stïr âgâïn, töp wïth chïvés ând sérvé övér rïcé.

Read More this full recipes at HONEY MUSTARD CHICKEN

184 Comment

Rated 4/250 based on 250 Customer Reviews