Easy Sheet Pan Steak Fajitas

Easy Sheet Pan Steak Fajitas by ,
Thésé Eâsy Shéét Pân Stéâk Fâjïtâs mâké thé pérféct sïmplé ând héâlthy wééknïght méâl för bùsy fâmïlïés, ön thé tâblé ïn 25 mïnùtés ör léss!

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 12 minutes
Total time: 22 minutes
Servings: 6 Servings

INGREDIENTS:


2 tâbléspööns ölïvé öïl
1 lârgé önïön, thïnly slïcéd
3 béll péppérs, thïnly slïcéd (I lïké ùsïng gréén, réd ând yéllöw)
2 4-5 öùncé léân stéâks (sïrlöïn ör röùnd), thïnly slïcéd
2 tâbléspööns tâcö séâsönïng
2 téâspööns smökéd pâprïkâ
1/2 téâspöön mïld chïlï pöwdér
jùïcé öf öné lïmé (âböùt 1 ând â hâlf tâbléspööns)
törtïllâs, tömâtöés, léttùcé, chéésé, söùr créâm, âvöcâdö för sérvïng (âs désïréd)

KEEP GOING TO THE NEXT PAGE FOR INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS:


1. Préhéât yöùr övén tö 400 dégréés Fâhrénhéït.

2. Drïzzlé thé ölïvé öïl ön â lârgé shéét pân.

3. Add thé slïcéd önïöns, slïcéd béll péppérs, ând thïnly slïcéd stéâk tö thé shéét pân, âlöng wïth thé tâcö séâsönïng, pâprïkâ, chïlï pöwdér, ând lïmé jùïcé.

4. Usïng yöùr hânds ör â pâïr öf töngs, töss évérythïng tögéthér wéll ùntïl thé méât ând véggïés âré wéll cöâtéd ïn thé séâsönïngs ând thé öïl.

5. Bâké ât 400 dégréés Fâhrénhéït för âböùt 12 mïnùtés, ör ùntïl thé véggïés âré bécömïng söft ând thé stéâk hâs bröwnéd ön thé öùtsïdé. Bé câréfùl öf övér-cöökïng thé stéâk (nöbödy lïkés dry stéâk!) - tést â pïécé âftér 10 mïnùtés tö bé sùré ït's cöökéd tö yöùr lïkïng.

6. Sérvé ïn törtïllâs wïth léttùcé, tömâtöés, chéésé, söùr créâm ând âvöcâdö, âs désïréd (ùsé thé tïmé whïlé thé fâjïtâ fïllïng ïs bâkïng tö prép thésé ïngrédïénts).

Read More this full recipes at Easy Sheet Pan Steak Fajitas

816 Comment

Rated 4/260 based on 260 Customer Reviews