CROCK POT BBQ PORK CHOPS

CROCK POT BBQ PORK CHOPS
CROCK POT BBQ PORK CHOPS by ,
Thésé Cröck Pöt BBQ Pörk Chöps âré mâdé wïth BBQ sâùcé, âprïcöt présérvés, önïön söùp mïx, böné-ïn pörk chöps, gârlïc pöwdér. Sö éâsy ând délïcïöùs!

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 240 minutes
Total time: 250 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:


1 (18 öz) böttlé BBQ sâùcé
1 (18 öz) jâr âprïcöt présérvés
1 pâckét önïön söùp mïx ör mâké yöùr öwn
4 böné-ïn pörk chöps
2 tsp. gârlïc pöwdér

KEEP GOING TO THE NEXT PAGE FOR INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS:


1. In thé böttöm öf â 5-qùârt (ör lârgér) övâl slöw cöökér, pöùr ïn bârbécùé sâùcé, âprïcöt présérvés ând önïön söùp mïx.

2. Gïvé thé mïxtùré â gööd stïr.

3. Séâsön böth sïdés öf éâch öf thé pörk chöps wïth gârlïc pöwdér ând géntly rùb ït ïn. Plâcé pörk chöps ïntö thé sâùcé ïn thé slöw cöökér ând, ùsïng â spöön, cövér thé chöps wïth sömé öf thé sâùcé.

4. Cövér ând cöök ön löw för 4-6 höùrs (ùntïl ïntérnâl témpérâtùré réâchés 145f dégréés.)

5. Délïcïöùs sérvéd wïth â sïdé sâlâd ând sömé véggïés!

Read More this full recipes at CROCK POT BBQ PORK CHOPS

493 Comment

Rated 4/125 based on 125 Customer Reviews