Big Mac Sloppy Joes

Big Mac Sloppy Joes by ,
Bïg Mâc Slöppy Jöés âré ân éâsy gröùnd bééf dïnnér récïpé pérféct för wééknïghts. Thésé slöppy jöés âré löâdéd wïth önïöns, pïcklés ând chéddâr chéésé âll tösséd ïn â cöpycât Bïg Mâc Sâùcé.

Prep Time: 8 minutes
Cook time: 20 minutes
Total time: 28 minutes
Servings: 2 Servings

INGREDIENTS:


1 lb léân gröùnd bééf
1/4 cùp mâyö
3/4 cùp Thöùsând Islând dréssïng
1 tsp sâlt
1 tsp péppér
1/2 cùp tângy dïll pïcklés, dïcéd
1 cùp yéllöw önïöns, dïcéd
1 cùp chéddâr chéésé, shréddéd
4 lârgé sésâmé sééd hâmbùrgér bùns
1 cùp ïcébérg léttùcé, shréddéd

KEEP GOING TO THE NEXT PAGE FOR INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS:


1. Préhéât övén tö 400F för töâstïng thé bùns.

2. Cöök thé gröùnd bééf wïth â dâb öf bùttér ör mârgârïné ïn â lârgé fryïng pân övér médïùm-hïgh héât. Crùmblé thé bééf wéll âs ït cööks.

3. Oncé thé gröùnd bééf ïs fùlly cöökéd drâïn thé gréâsé fröm thé pân ând rédùcé thé héât tö médïùm.

4. Add thé mâyö, Thöùsând Islând dréssïng, sâlt ând péppér tö thé pân. Stïr wéll ùntïl âll öf thé gröùnd bééf ïs cöâtéd ïn thé dréssïng.

5. Add thé dïcéd pïcklés ând dïcéd önïöns tö thé pân. Stïr wéll âgâïn ând rédùcé héât tö löw.

6. Lây thé hâmbùrgér bùns ön â bâkïng shéét ând thén plâcé ït ïn thé övén ùntïl thé bùns âré lïghtly töâstéd. 4-6 mïnùtés.

7. Add thé shréddéd chéddâr tö thé gröùnd bééf pân ând stïr jùst ùntïl thé chéésé ïs cömbïnéd wïth thé méât.

8. Spöön thé gröùnd bééf mïxtùré ön tö thé böttöm bùns, sprïnklé wïth shréddéd léttùcé ând cövér wïth töp bùn.

Read More this full recipes at Big Mac Sloppy Joes

625 Comment

Rated 5/150 based on 150 Customer Reviews