SPICY SHRIMP BURRITO BOWLS

SPICY SHRIMP BURRITO BOWLS
by ,
Spïcy Shrïmp Bùrrïtö Böwls récïpé wïth cïlântrö lïmé rïcé ând â cörn blâck béân sâlsâ. Théy âré sö gööd ând mâké thé pérféct wééknïght méâl!

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 20 minutes
Total time: 30 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:


Spìcy Shrìmp:
2½ téâspööns chìlì pöwdér
2½ téâspööns cùmìn
½ téâspöön gârlìc pöwdér
½ téâspöön câyénné péppér
1½ pöùnds râw shrìmp, dévéìnéd & shélléd
Cörn Sâlsâ:
2 cùps cörn, (thâwéd ìf frözén)
½ réd önìön, dìcéd
1 cân blâck béâns, drâìnéd ând rìnséd
1 cùp dìcéd tömâtöés (I ùséd chérry)
1 lìmé jùìcéd
½ téâspöön gârlìc pöwdér
Cìlântrö Rìcé:
4 cùps, cöökéd rìcé
2 lìmés, jùìcéd
⅓ cùp chöppéd cìlântrö
1 Tâbléspöön sùgâr
½ téâspöön sâlt
Optìönâl Töppìngs:
frésh cìlântrö, âvöcâdö, shréddéd chéésé, söùr créâm, ör höt sâùcé

KEEP GOING TO THE NEXT PAGE FOR INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS:


Cïlântrö Rïcé:

1. Stârt by cöökïng thé rïcé âccördïng tö thé pâckâgé dïréctïöns. Oncé thé rïcé ïs döné mïx ïn thé lïmé jùïcé, sùgâr, cïlântrö, ând sâlt.

Cörn Sâlsâ:

1. In â médïùm sïzéd böwl mïx thé cörn, blâck béâns, réd önïön, tömâtöés, lïmé jùïcé ând gârlïc pöwdér.

Spïcy Shrïmp:

1. Mïx thé spïcés tögéthér ïn â smâll böwl ând sét âsïdé.

2. In â lârgé skïllét övér médïùm-hïgh héât âdd 1 tâbléspöön öf cöcönùt öïl ör ölïvé öïl. Add thé shrïmp ând sprïnklé thé spïcé mïxtùré övér thé shrïmp, stïr. Cöök thé shrïmp ùntïl cöökéd thröùgh, âböùt 3-5 mïnùtés (dépéndïng ön thé sïzé). rémövé fröm héât.

3. Tö âssémblé thé böwls lâyér rïcé, cörn sâlsâ, ând shrïmp. Töp wïth âny öf thé töppïngs thât yöù désïré.

Read More this full recipes at

439 Comment

Rated 5/77 based on 77 Customer Reviews