Soft and Chewy M&M Cookies

Soft and Chewy M&M Cookies
Soft and Chewy M&M Cookies by ,
Thésé M&M Cöökïés wïll söön bécömé yöùr néw fâvörïté. Théy’ré söft, chéwy & pâckéd wïth M&Ms för thé pérféct tréât.

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 12 minutes
Total time: 22 minutes
Servings: 24 Servings

INGREDIENTS:


1/2 cùp ùnsâltéd bùttér* söfténéd tö rööm témpérâtùré
1/2 cùp shörténïng*
1 cùp whïté sùgâr
3/4 cùp pâckéd bröwn sùgâr
2 téâspööns vânïllâ éxtrâct
2 lârgé éggs
3 cùps âll-pùrpösé flöùr, plùs möré ïf néédéd
1 téâspöön bâkïng södâ
1/2 téâspöön sâlt
3/4 cùp M&Ms régùlâr ör mïnï
3/4 cùp chöcölâté chïps

KEEP GOING TO THE NEXT PAGE FOR INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS:


1. Préhéât thé övén tö 325F dégréés. Lïné cöökïé shééts wïth pârchmént ör bâkïng mâts.

2. In â lârgé böwl béât tögéthér thé bùttér, shörténïng, whïté sùgâr & bröwn sùgâr ùntïl flùffy (âböùt 2 mïnùtés).

3. Béât ïn thé vânïllâ & éggs.

4. Wïth thé mïxér ön löw spééd mïx ïn thé flöùr, bâkïng södâ & sâlt. Sqùéézé â lïttlé döùgh bétwéén yöùr fïngérs, ïf ït stïcks tö yöùr fïngérs mïx ïn â lïttlé möré flöùr 1 tâbléspöön ât â tïmé ùntïl ït döésn't.

5. Tùrn öff thé mïxér ând stïr ïnt hé M&Ms ând chöcölâté chïps.

6. Förm thé döùgh ïntö bâlls âböùt 3 tâbléspööns ïn sïzé.* Plâcé 2 ïnchés âpârt ön thé lïnéd cöökïé shééts, ând énsùré théy'ré tâllér thân théy âré wïdé.

7. Bâké för 12 mïnùtés, ör ùntïl thé töps âré jùst sét.

8. Oncé öùt öf thé övén, öptïönâlly plâcé â féw éxtrâ M&Ms ând chöcölâté chïps ön thé töp öf éâch cöökïé.

Read More this full recipes at Soft and Chewy M&M Cookies

803 Comment

Rated 3/38 based on 38 Customer Reviews