MINI APPLE PIES

MINI APPLE PIES
MINI APPLE PIES by ,
Thésé Mïnï Applé Pïés âré éâsy tö mâké ând fïlléd wïth â sïmplé hömémâdé âpplé pïé fïllïng. Thé pérféct mïnï déssért för fâll!

Prep Time: 30 minutes
Cook time: 25 minutes
Total time: 55 minutes
Servings: 12 Servings

INGREDIENTS:


2 pïé crùsts hömémâdé ör störé-böùght
2 ând 1/2 cùps (315 grâms) chöppéd âpplés
1/4 cùp (50 grâms) grânùlâtéd sùgâr
2 tâbléspööns (15 grâms) âll-pùrpösé flöùr
1 téâspöön gröùnd cïnnâmön
1 téâspöön pùré vânïllâ éxtrâct
1/8 téâspöön gröùnd nùtmég

KEEP GOING TO THE NEXT PAGE FOR INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS:


1. Préhéât övén tö 425°F.

2. Röll thé pïé crùsts öùt tö 1/8" thïcknéss ön â lïghtly flöùréd sùrfâcé. Usïng â 3.5-ïnch cöökïé cùttér (ör â cùp) cùt öùt 12 cïrclés fröm thé pïé crùsts. Ré-röll âny scrâp pïécés öf pïé döùgh âs néédéd tö cùt öùt thé cïrclés.

3. Plâcé éâch cïrclé öf pïé crùst ïn éâch câvïty öf â stândârd 12-cöùnt mùffïn pân. Géntly préss thé döùgh döwn ând âröùnd thé sïdés, mâkïng sùré thé döùgh fïts snùggly ïn éâch câvïty öf thé mùffïn pân. Trânsfér thé mùffïn pân ând âny léftövér pïé crùst döùgh tö thé réfrïgérâtör whïlé yöù mâké thé fïllïng.

4. In â lârgé mïxïng böwl, mïx tögéthér thé chöppéd âpplés, sùgâr, flöùr, gröùnd cïnnâmön, vânïllâ éxtrâct, ând gröùnd nùtmég ùntïl fùlly cömbïnéd. Rémövé thé mùffïn pân fröm thé réfrïgérâtör ând événly dïstrïbùté thé âpplé pïé fïllïng bétwéén âll öf thé câvïtïés ïn thé mùffïn pân (âböùt 2-3 tâbléspööns pér mïnï pïé).

5. Rémövé thé éxtrâ pïé döùgh fröm thé réfrïgérâtör, cùt öùt yöùr désïgns för thé töps öf thé pïés, ând plâcé thém ön töp.

6. Bâké ât 425°F för 20-25 mïnùtés ör ùntïl thé pïé crùst ïs lïghtly göldén bröwn ând thé fïllïng ïs bùbbly. Rémövé fröm thé övén ând sét âsïdé tö cööl för 10-15 mïnùtés. Câréfùlly rémövé thé mïnï pïés fröm thé pân ând trânsfér tö â wïré râck tö fïnïsh cöölïng.

Read More this full recipes at MINI APPLE PIES

236 Comment

Rated 5/269 based on 269 Customer Reviews