Healing Chicken Soup Recipe

Healing Chicken Soup Recipe
Healing Chicken Soup Recipe by ,
Thé Bést Héâlïng Chïckén Söùp Récïpé gùârântééd tö bööst yöùr ïmmùné systém!

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 26 minutes
Total time: 36 minutes
Servings: 6 Servings

INGREDIENTS:


1 tâbléspööns grâpé sééd öïl
1 yéllöw önïön, dïcéd
2 gârlïc clövés
1 tâbléspöön frésh gïngér, mïncéd
5 lârgé cârröts, slïcéd
2 cùps dïcéd céléry
1 téâspöön gröùnd tùrmérïc
1/2 cùp léntïls
1 lb. bönéléss skïnléss chïckén bréâst
7 cùps chïckén bröth
9 sprïgs öf frésh thymé
1 sprïg öf frésh rösémâry
sâlt & péppér tö tâsté
2 cùps kâlé, törn ïntö smâllér pïécés
jùïcé öf öné lémön

KEEP GOING TO THE NEXT PAGE FOR INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS:


1. Héât â lârgé dùtch övén tö médïùm hïgh héât.

2. Add grâpé sééd öïl ând önïön. Sâùté för 2-3 mïnùtés, ùntïl thé önïöns âré trânslùcént.

3. Néxt, âdd ïn gârlïc clövés, frésh gïngér, cârröts, céléry ând tùrmérïc. Sâùté för 3 mïnùtés, stïrrïng thé éntïré tïmé.

4. Thén âdd ïn léntïls, stïr tö mïx évérythïng tögéthér ând plâcé thé râw chïckén bréâst ön töp öf thé véggïés. Pöùr chïckén bröth övér töp ând âdd ïn frésh thymé, rösémâry, sâlt ând péppér tö tâsté.

5. Cövér ând brïng tö â böïl. Sïmmér för 10-15 mïnùtés, ùntïl chïckén ïn nö löngér pïnk.

6. Oncé chïckén ïs cöökéd, rémövé fröm fröm thé pöt. Shréd ùsïng â förk ând âdd chïckén bâck tö thé pöt âlöng wïth törn kâlé.

7. Sïmmér söùp för ânöthér 5 mïnùtés. Rémövé stéms öf thymé ând rösémâry fröm thé söùp. Fïnïsh wïth jùïcé fröm öné lémön.

8. Sérvé.

Read More this full recipes at Healing Chicken Soup Recipe

804 Comment

Rated 5/30 based on 30 Customer Reviews