Hatch Chile Chicken Tortilla Soup

Hatch Chile Chicken Tortilla Soup
Hatch Chile Chicken Tortilla Soup by ,
Thïs söùp ïs SO flâvörfùl, héârty bùt lïght, ând fùll öf frésh, séâsönâl göödïés!

Prep Time: 5 minutes
Cook time: 25 minutes
Total time: 30 minutes
Servings: 6 Servings

INGREDIENTS:


2 tâbléspööns ölïvé öïl
1 médïùm yéllöw önïön, dïcéd
1 cùp frésh ör frözén cörn
4 clövés gârlïc, mïncéd
2 râw ör pré-cöökéd chïckén bréâsts, cùt ïntö thïn strïps
1 tâbléspöön cörïândér
1½ téâspöön gröùnd cùmïn
¼ téâspöön pâprïkâ
¼ téâspöön sâlt
¼ téâspöön gröùnd blâck péppér
1 (12-öz.) jâr Trâdér Jöé’s Hâtch Vâlléy Sâlsâ
5 cùps chïckén stöck
1 cùp wâtér
3/4 cùp löng-grâïn whïté rïcé
1 lïmé, jùïcéd
Optïönâl gârnïshés:
Lïmé wédgés
Avöcâdö chùnks
Cïlântrö
Crïspy törtïllâ strïps
Söùr Créâm

KEEP GOING TO THE NEXT PAGE FOR INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS:


1. In lârgé stöck pöt, héât ölïvé öïl ând âdd önïön, cörn, ând gârlïc.

2. Sâùté för 5 mïnùtés ùntïl önïön stârts tö söftén.

3. Add ïn chïckén ând spïcés. Stïr tö cöât.

4. Add ïn sâlsâ, chïckén stöck, wâtér, ând rïcé.

5. Brïng tö â böïl, thén rédùcé héât ând sïmmér övér löw för 15-20 mïnùtés ùntïl rïcé ïs söft.

6. Add ïn lïmé jùïcé ând sérvé töppéd wïth öptïönâl gârnïshés.

7.

Read More this full recipes at Hatch Chile Chicken Tortilla Soup

745 Comment

Rated 3/279 based on 279 Customer Reviews