Easy Slow Cooker Taco Pasta

Easy Slow Cooker Taco Pasta
Easy Slow Cooker Taco Pasta by ,
Prép thé ïngrédïénts för thïs Eâsy Slöw Cöökér Tâcö Pâstâ thé nïght béföré ând thén stârt ït cöökïng ïn yöùr cröck pöt whén yöù âré réâdy. Wïth jùst 10 mïnùtés prép, thïs cömförtïng pâstâ dïsh cöùldn’t bé éâsïér ör fâstér tö mâké!

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 360 minutes
Total time: 370 minutes
Servings: 8 Servings

INGREDIENTS:


1 pöùnd léân gröùnd bééf
sâlt ând péppér
1 béll péppér chöppéd
15 öùncé cân crùshéd tömâtöés
1 cùp jârréd sâlsâ I ùséd mïld
15 öùncé cân cörn drâïnéd
3 tâbléspööns tâcö séâsönïng I ùsé thïs éâsy récïpé
2 ½ cùps wâtér ör löw södïùm chïckén bröth I ùséd öné 14.5 öùncé cân chïckén bröth plùs énöùgh wâtér tö tötâl 2 ½ cùps
12 öùncés shéll pâstâ shâpés whölé grâïn ör whïté
1 cùp shréddéd chéddâr chéésé

KEEP GOING TO THE NEXT PAGE FOR INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS:


1. Héât â lârgé skïllét övér médïùm-hïgh héât. Add thé bééf ând séâsön wïth sâlt ând péppér. Cöök thé méât, stïrrïng öftén, ùntïl bröwnéd. Trânsfér bééf tö slöw cöökér.

2. Add thé béll péppér, crùshéd tömâtöés, sâlsâ, cörn, tâcö séâsönïng, ând bröth ör wâtér. Stïr.

3. Cöök ön löw för 5-6 höùrs ör hïgh för 2-3 höùrs.

4. Stïr ïn thé pâstâ. Cöök ön hïgh för 10-20 mïnùtés. Pâstâ cöök tïmé wïll vâry by slöw cöökér, bégïn chéckïng för dönénéss ât 10 mïnùtés.

5. Stïr ïn thé chéddâr chéésé ând sérvé.

Read More this full recipes at Easy Slow Cooker Taco Pasta

684 Comment

Rated 4/77 based on 77 Customer Reviews