Doritos Chicken Casserole

Doritos Chicken Casserole
Doritos Chicken Casserole by ,
Théré’s jùst söméthïng sâtïsfyïng âböùt béïng âblé tö skïp thé dïnnértïmé fùss by pùttïng âll öf my ïngrédïénts ïntö öné dïsh, bâkïng, ând énjöyïng.

Prep Time: 5 minutes
Cook time: 25 minutes
Total time: 30 minutes
Servings: 6 Servings

INGREDIENTS:


1 (14.5 öùncé) pâckâgé nâchö chéésé-flâvöréd Dörïtös, lïghtly crùshéd
2 ½ tö 3 cùps rötïssérïé chïckén, shréddéd ând cùt ïntö smâll pïécés
1 cân blâck béâns, rïnséd ând drâïnéd
1 (15.25 öùncé) cân cörn, drâïnéd
8 öz. cölby jâck chéésé, shréddéd ând dïvïdéd
1-10 öz. mïld dïcéd tömâtöés ând gréén chïlés (Rö-tél)
1- 4 öz. cân gréén chïlïés
1 (10.75 öùncé) cân cöndénséd créâm öf chïckén söùp
8 öùncés söùr créâm
1 tâbléspöön tâcö séâsönïng
Cïlântrö för gârnïsh, öptïönâl

KEEP GOING TO THE NEXT PAGE FOR INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS:


1. Préhéât övén tö 350 dégréés. Lïghtly sprây â 9×13-ïnch bâkïng dïsh wïth cöökïng sprây.

2. Spréâd hâlf thé crùshéd chïps ïntö thé böttöm öf thé prépâréd bâkïng dïsh.

3. In â lârgé böwl, stïr tögéthér thé chïckén, blâck béâns, cörn, 1 cùp öf thé chéésé, Rö-tél, gréén chïlés, créâm öf chïckén söùp, söùr créâm ând thé tâcö séâsönïng.

4. Spréâd thé mïxtùré événly övér thé chïps ïn thé bâkïng pân.

5. Bâké för 20 mïnùtés. Spréâd rémâïnïng chïps événly övér thé töp, thén sprïnklé wïth thé rémâïnïng chéésé. Bâké ânöthér 5 tö 7 mïnùtés ör ùntïl thé chéésé ïs méltéd. Gârnïsh wïth cïlântrö, öptïönâl.

Read More this full recipes at Doritos Chicken Casserole

467 Comment

Rated 3/32 based on 32 Customer Reviews