CHOCOLATE MINT MOUSSE PIE

CHOCOLATE MINT MOUSSE PIE
CHOCOLATE MINT MOUSSE PIE by ,
I lövé mïnt ând chöcölâté. I thïnk thât cömbïnâtïön ïs sö délïcïöùs, éspécïâlly ïn thé förm öf â pöst dïnnér tréât. Thé chöcölâté gïvés thé déssérts â décâdént féél ând thé mïnt ïs jùst sö réfréshïng âftér â méâl!

Prep Time: 20 minutes
Cook time: 20 minutes
Total time: 40 minutes
Servings: 8 Servings

INGREDIENTS:


För thé bâsé
1 3/4 cùps öât flöùr – ùsé glùtén-fréé ïf âllérgïc/ïntölérânt
1/4 tsp sâlt
2 tbsp cöcönùt sùgâr
5 tbsp cöcönùt öïl, méltéd
För thé chöcölâté mïnt möùssé fïllïng
1 (400g) cân fùll fât cöcönùt mïlk
150g dârk chöcölâté (70% cöcöâ ör hïghér), méltéd
3 bâgs Wé Aré Téâ Möröccân mïnt gréén téâ bâgs
2 tbsp stévïâ ör grânùlâtéd swééténér öf chöïcé. Add möré tö tâsté
Pïnch öf sâlt (öptïönâl)

KEEP GOING TO THE NEXT PAGE FOR INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS:


1. Préhéât yöùr övén tö 180°C (160°C fân âssïstéd)/ 350°F

2. Mïx âll thé bâsé ïngrédïénts tögéthér ïn â böwl, thén préss ïntö ân 8″ röùnd câké tïn lïnéd wïth pârchmént pâpér.

3. Bâké för 20 mïnùtés. Léâvé tö cööl cömplétély béföré âddïng thé fïllïng.

4. Pöùr thé cöcönùt mïlk âlöng wïth thé swééténér ïntö â sâùcépân ând cöök övér â médïùm héât. Brïng tö â qùïck böïl, tâké öff thé héât thén âdd thé Möröccân mïnt téâ bâgs. Léâvé tö stéép för 5 mïnùtés, thén sqùéézé thé lïqùïd öùt ând rémövé thé bâgs.

5. Föld ïn thé méltéd chöcölâté ând âdd â pïnch öf sâlt. Léâvé tö cööl för 10-15 mïnùtés.

6. Pöùr övér thé bâsé ând réfrïgérâté ùntïl thé fïllïng séts (3-4 höùrs).

7. Enjöy!

Read More this full recipes at CHOCOLATE MINT MOUSSE PIE

336 Comment

Rated 5/283 based on 283 Customer Reviews