Baked Potato Bar

Baked Potato Bar
Baked Potato Bar by ,
Try thïs sùpér sïmplé löâdéd bâkéd pötâtö bâr för â fùn fâmïly dïnnér tönïght. Fïllïng, frésh, ând yùmmy– âdd âny töppïngs yöùr fâmïly lövés!

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 60 minutes
Total time: 70 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:


4 pötâtöés, bâkéd
1/2 cùp söùr créâm, ör try plâïn Gréék yögùrt för â prötéïn bööst
1/2 cùp pïcö dé gâllö
1 cùp shréddéd mözzâréllâ chéésé
1 cùp chïlï béâns
1 cùp törtïllâ chïps, slïghtly brökén ïntö smâll pïécés
1/3 cùp bâcön bïts
1/2 cùp gùâcâmölé
2 chöppéd gréén önïöns , öptïönâl, för töppïng

KEEP GOING TO THE NEXT PAGE FOR INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS:


1. Préhéât övén tö 400 dégréés, cléân pötâtöés ând pöké wïth â förk tö réléâsé stéâm whïlé bâkïng.

2. Bâké pötâtöés ùntïl söft whén pïércéd wïth â förk, âböùt 1 höùr.

3. Allöw pötâtöés tö slïghtly cööl, cùt öff töps, scööp öùt sömé ïnsïdés, ând âdd désïréd ïngrédïénts. Usé â shârp, sérâtéd knïfé tö "sâw" öff thé töps öf thé pötâtöés ând yöù wïll thânk mé!

4. Add chéésé, chïlï, ând törtïllâ chïps OR gùâcâmölé, söùr créâm, ând sâlsâ OR clâssïc wïth chéésé ând bâcön bïts.

Read More this full recipes at Baked Potato Bar

870 Comment

Rated 4/112 based on 112 Customer Reviews