Baked Chicken Chimichangas

Baked Chicken Chimichangas
BAKED CHICKEN CHIMICHANGAS by ,
Bâkéd Chïckén Chïmïchângâs âré â héâlthïér twïst ön thé öld clâssïc chïmïchângâ récïpé.

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 10 minutes
Total time: 20 minutes
Servings: 6 Servings

INGREDIENTS:


2 cùps cöökéd chìckén , chöppéd ör shréddéd
1 cùp öf yöùr fâvörìté sâlsâ
1 téâspöön gröùnd cùmìn
1/2 téâspöön drìéd örégânö léâvés , crùshéd
1 cùp shréddéd chéddâr chéésé
2 gréén önìöns , chöppéd (âböùt 1/4 cùp)
6 8 ìnch flöùr törtìllâs
2 tâbléspööns bùttér , méltéd
dìcéd tömâtö , söùr créâm, gùâcâmölé, sâlsâ, ând shréddéd chéddâr chéésé för töppìng

KEEP GOING TO THE NEXT PAGE FOR INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS:


1. Préhéât övén tö 400°F.

2. Mïx chïckén, sâlsâ, cùmïn, örégânö, chéésé ând önïöns. Plâcé âböùt 1/3 cùp öf thé chïckén mïxtùré ïn thé céntér öf éâch törtïllâ.

3. Föld öppösïté sïdés övér fïllïng. Röll ùp fröm böttöm ând plâcé séâm-sïdé döwn ön â bâkïng shéét.

4. Brùsh wïth méltéd bùttér. Bâké ât 400°F för 25 mïnùtés ör ùntïl göldén bröwn ând crïspy.

5. Gârnïsh wïth désïréd töppïngs ând sérvé wïth sâlsâ ön thé sïdé.

Read More this full recipes at BAKED CHICKEN CHIMICHANGAS

314 Comment

Rated 4/47 based on 47 Customer Reviews