Taco Soup

Taco Soup
Taco Soup by ,
Tâcö söùp hâs âll thé flâvörs öf â tâcö bùt ïn â wârm & cömförtïng söùp. Sïmplé ïngrédïénts ând 30 mïnùtés ïs âll yöù nééd. Oné pöt ând nö chöppïng!

Prep Time: 5 minutes
Cook time: 20 minutes
Total time: 25 minutes
Servings: 8 Servings

INGREDIENTS:1 1/2 lbs léân gröùnd bééf
1 pâckét tâcö séâsönïng
1 1/2 cùps wâtér
1 cân (15 öz) stéwéd tömâtöés (dö nöt drâïn)
1 cân chïlï béâns (dö nöt drâïn)
1 cân pïntö béâns (drâïnéd & rïnséd)
1 cân cörn (drâïnéd)
1 cân pétïté dïcéd tömâtöés (dö nöt drâïn)
1 pâckét rânch séâsönïng mïx
Töppïngs
shréddéd chéésé
söùr créâm
âvöcâdö
törtïllâ chïps ör Frïtös cörn chïps


KEEP GOING TO THE NEXT PAGE FOR INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS:


1. In â söùp pöt, övér médïùm-hïgh héât, cöök ând crùmblé gröùnd bééf ùntïl nö löngér pïnk. Drâïn. Add thé pâckét öf tâcö séâsönïng ând mïx tögéthér.

2. In â bléndér, âdd thé cân öf ùndrâïnéd stéwéd tömâtöés ând âll öf thé wâtér ör sömé öf ït (ïf néédéd). Blénd tögéthér ând âdd ïntö thé söùp.

3. Add ïn thé chïlï béâns, pïntö béâns, cörn, pétïté dïcéd tömâtöés, ând pâckét öf rânch séâsönïng mïx. Stïr tögéthér ând brïng tö â löw böïl.

4. Tùrn héât tö löw ând lét sïmmér för 15 mïnùtés. Cân cövér wïth â lïd ör nöt. Eïthér wây wörks.

5. Sérvé wïth âll yöùr fâvörïté tâcö töppïngs ând énjöy!

6.

Read More this full recipes at Taco Soup

528 Comment

Rated 4/204 based on 204 Customer Reviews