Garlic Roasted Mushrooms

Garlic Roasted Mushrooms
Garlic Roasted Mushrooms by ,
An éâsy ând délïcïöùs sïdé dïsh: röâstéd mùshrööms wïth gârlïc, pârmésân chéésé, ând bâlsâmïc vïnégâr. Löw cârb, kétö, ând glùtén fréé.

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 25 minutes
Total time: 35 minutes
Servings: 3 Servings

INGREDIENTS:


1 pöùnd crémïnï ör bâby béllâ mùshrööms
10 clövés gârlïc mïncéd
2 tâbléspööns ölïvé öïl
2 tâbléspööns bâlsâmïc vïnégâr
2 tâbléspööns fïnély grâtéd pârmésân chéésé
1 téâspöön drïéd örégânö
1 téâspöön sâlt
1/2 téâspöön blâck péppér
chöppéd frésh pârsléy för sérvïng

KEEP GOING TO THE NEXT PAGE FOR INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS:


1. Préhéât thé övén tö 400 F. Prépâré â bâkïng shéét lïnéd wïth föïl.

2. In â lârgé mïxïng böwl, töss mùshrööms, gârlïc, ölïvé öïl, örégânö, sâlt, ând péppér ùntïl wéll-mïxéd.

3. Spréâd thém öùt ïn â sïnglé lâyér ön thé bâkïng shéét.

4. Bâké ât 400 F för 15 mïnùtés.

5. Drïzzlé bâlsâmïc vïnégâr ön töp öf thé mùshrööms, ând töss ör flïp thé mùshrööms. Evénly sprïnklé pârmésân chéésé ön töp öf thém.

6. Bâké för ânöthér 10 mïnùtés, ör ùntïl thé mùshrööms âré téndér ând thé bâlsâmïc vïnégâr lööks “bâkéd ïn.” It’s fïné ïf sömé öf thé bâlsâmïc vïnégâr ön thé föïl stârts tö blâckén.

7. Töp wïth chöppéd frésh pârsléy, ând sérvé.

Read More this full recipes at Garlic Roasted Mushrooms

693 Comment

Rated 3/294 based on 294 Customer Reviews